Lake Events Logo Wit-Transparant

DEFINITIES:

Lake Seven: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Lake Seven. In deze voorwaarden wordt verstaan onder Lake Seven:, Lake Seven Events, en Lake Seven Sports handelend onder de naam Lake Seven statutair gevestigd te Zevenhuizen, Strandweg 23, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 75507773.
Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het adviseren bij en het organiseren van een bruiloft of evenement of die anderzijds diensten of producten van Lake Seven afneemt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.   

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Evenement: een evenement op de locatie Lake Seven aan de Strandweg 23 te Zevenhuizen.

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Lake Seven alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend; aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. 

2.2. Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3. Indien Lake Seven de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van het verzorgen van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.
2.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lake Seven niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.6. De prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers)  die niet zijn inbegrepen in een offerte en/of een overeenkomst tot dienstverlening, komen voor rekening van de opdrachtgever en dienen rechtstreeks aan die derde te worden voldaan.. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, komen ten laste van de opdrachtgever. 

Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lake Seven het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
3.2. Indien door Lake Seven of door Lake Seven ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door Lake Seven of de door Lake Seven ingeschakelde derden voor de uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.3. In overleg is het toegestaan de gehuurde locatie op Lake Seven te decoreren. Het is echter niet de bedoeling dat er met de decoratie schade aan de locatie wordt toegebracht. Wij vragen ook de decoratie direct na afloop weg te halen. Als wij de decoratie zelf moeten verwijderen of er schade is toegebracht, dan brengen wij de kosten in rekening.

3.4. Er is een verbod op het uitstrooien van rijst, confetti(ballonnen), serpentine en soortgelijke producten op het terrein of in de locatie van Lake Seven. Tevens is het gebruik van vuurwerk en aanverwanten verboden.Bij overtreding van het verbod kan aan opdrachtgever een boete worden opgelegd van EUR 1.000,00 en zullen de benodigde schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Bloemblaadjes mogen worden gestrooid mits deze organisch zijn. Spijkers, schroeven, nietjes, plakband en tape mogen niet gebruikt worden om decoratie op te hangen.

Artikel 4 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST
4.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Lake Seven de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.3. Lake Seven behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan aan de opdrachtgever door te berekenen. Lake Seven is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten. 

4.4. Bovendien mag Lake Seven het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan Lake Seven dat in redelijkheid niet van Lake Seven mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Lake Seven zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen en aanbieden om de aard/hoeveelheid van de werkzaamheden aan te passen. Lake Seven zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 5 – BETALING
5.1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 50% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Lake Seven anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt binnen 28 dagen voor de datum van het evenement een tweede factuur van 40% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na het evenement ontvangt de opdrachtgever een derde en tevens laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten (waaronder de laatste 10% van het geoffreerde bedrag) en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
5.2. De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Lake Seven is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.

5.3. Lake Seven heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten die opdrachtgever maakt voor de inning van de factuur, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom van de factuur en de lopende rente.

Artikel 6 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
6.1.
Lake Seven heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
6.2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde(n) onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Lake Seven gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lake Seven op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Lake Seven de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6.4. Lake Seven adviseert opdrachtgever dringend een bruiloftsverzekering of evenementenverzekering af te sluiten.
6.5. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Lake Seven gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

In geval van annulering hanteren wij de onderstaande annuleringsvoorwaarden:

Periode in acht te nemen voor aanvangsdatum evenement

 

Kosten op basis van reserveringswaarde

Meer dan 12 maanden

15%

Tussen 12 maanden en 6 maanden

30%

Tussen 6 maanden en 2 maanden

40%

Tussen 2 maanden en 1 maand

60%

Tussen 1 maand en 14 dagen

80%

14 dagen of minder

100%

6.6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Lake Seven, zal Lake Seven in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

6.7. In geval van verplaatsing van het evenement naar een andere datum binnen een termijn van 6 maanden tot de originele datum, worden er een bedrag van € 2.500,- in rekening gebracht.

Artikel 7 – AANSPRAKELIJKHEID
7.1. Lake Seven zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Lake Seven kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Lake Seven onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Lake Seven voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Lake Seven die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Lake Seven slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van €2.500,-.

7.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lake Seven aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lake Seven toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.3. Lake Seven is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Lake Seven gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. 

7.4. Opdrachtgever vrijwaart Lake Seven voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Lake Seven onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Lake Seven en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 

7.5. De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Lake Seven voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. 

7.6. Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Lake Seven als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Lake Seven zelf of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is door Pieter Smit of Henk de Boers van Lake Seven. Lake Seven behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor Lake Seven zulke bevestiging niet gegeven heeft. 

7.7. Lake Seven is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Lake Seven of derden.

7.8. Lake Seven is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van gasten uit welke ruimte dan ook.

7.9. In het geval dat het evenement niet kan plaatsvinden als gevolg van omstandigheden buiten de controle van Lake Seven, zoals door oorlog, pandemie, natuurrampen of overheidsmaatregelen, behoudt Lake Seven zich het recht om het evenement te annuleren of uit te stellen zonder aansprakelijkheid voor enige schade of kosten.

7.10. Schade, welke is aangericht bij de op- of afbouw of door gasten van opdrachtgever, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De schade zal met de opdrachtgever worden opgenomen en genoteerd.

Artikel 8 – VRIJWARING
8.1. De opdrachtgever vrijwaart Lake Seven voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die 

bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.2. Indien opdrachtgever aan Lake Seven informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 9 – OVERMACHT 

9.1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Lake Seven niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.

9.2. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Lake Seven op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Lake Seven bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

9.3. Voor zoveel Lake Seven ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lake Seven gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 – GEHEIMHOUDING
10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader  van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lake Seven gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Lake Seven zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Lake Seven niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 11 – INTELECTUELE EIGENDOM

11.1. Lake Seven behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

11.2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Lake Seven een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Lake Seven toegestaan. 


Artikel 12 – GESCHILLEN

12.1. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan de geschillencommissie. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg of met tussenkomst van de geschillencommissie, middels mediation, te beslechten.

12.2. Kan het geschil onderling en met tussenkomst van de geschillencommissie niet worden beslecht dan zal het geschil, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats van Lake Seven. Lake Seven blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 13 – TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen Lake Seven en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing